Jaký je smysl existence?

Úvod

Existence je slovo, které se nevyhnutelně váže k našemu bytí. Existujeme již od narození a budeme existovat až do doby, než nás opustí fyzická tělesnost. Nicméně, otázka, která se často klademe, je, jaký je smysl existence? Co je naším cílem a jakým způsobem bychom měli existovat, abychom se cítili naplněni a spokojeni?

Religionizace existence

Mnoho náboženství říká, že smyslem existence je najít Boha a žít podle jeho příkazů. Podle křesťanských učení je cílem člověka dosáhnout spásy a žít věčný život s Bohem. Podobně islám říká, že cílem existence je dosáhnout ráje a být blízko Bohu. Tato myšlenka může být pro někoho naplňující a pro jiného zase ne, ale rozhodně působí k osvícení a víře, kterou může mít každý, kdo věří v něco většího než jen v sebe sama.

Analytik existence

Na druhou stranu existuje také velké množství lidí, kteří se na tuto otázku dívají analyticky. Existence není ničím víc než jen bytím. Z hlediska filozofie a vědy jsme pouze náhodou vznikli a naším cílem je přežít co nejdéle. Tato myšlenka ale může působit bezvýznamně a bezejmenně. Pokud existence nemá žádný cíl, proč bychom vůbec měli něco dělat? Proč bychom měli bojovat, když to stejně nevede nikam?

Mnohotvárnost existence

Další perspektiva je naopak to, že každý člověk má svůj vlastní smysl existence. Možná se v něm nachází cíl, který si stanoví sám pro sebe. Právě v této mnohotvárnosti bytí může být tajemství smyslu existence. Někdo najde své poslání v pomáhání druhým, někdo se cítí naplněný uměním, jiný zase sportem nebo prací v přírodě. Smysl existence může být také spojený s mezilidskými vztahy, rodinou a přáteli. Tento pohled vychází z toho, že každý člověk je originál a tuto jedinečnost by měl využívat.

Nemoc a smysl existence

Stav, který může mít vliv na pohled na smysl existence, může být nemoc. Pokud se člověk nachází v ochrnutí, trpí nějakou těžkou nemocí, ztrácí smysl zraku nebo sluchu, může se snažit najít smysl v jiných aktivitách, které jsou stále dostupné. Existence však v tomto případě nevychází z tělesnosti, ale z ducha a představivosti. Když člověk překoná svůj handicap, může mít dojem, že dokázal úspěšně překonat své hranice a našel svůj smysl. Někteří tvrdí, že právě lidé, kteří překonali velké překážky, jsou ti nejzajímavější a inspirovali nás tím, že dokázali překonat svoji vlastní těžkost.

Smrt a smysl existence

Dalším faktorem, který může ovlivňovat náš náhled na smysl existence, je smrt. Být si vědomi, že jednoho dne všechno skončí, může nás přimět přemýšlet o tom, co je pro nás důležité a co bychom chtěli v životě dokázat. Možná, že právě touhou po dokonalosti, dokázat něco velkého, nebo pomoci jiným, dokázat přenést nějakou důležitou zprávu do budoucnosti. Ve skutečnosti, smysl existence existuje pouze v té míře, jakou jej pro sebe definujeme.

Shrnutí

Z výše uvedených pohledů vyplývá, že smysl existence je proměnlivý a každému může přinášet různé věci. Význam existence může plynout z náboženství, analytického pohledu, mnohost tváří bytí, nemocí a handicapu nebo úvah nad smrtí. Každý člověk se může rozhodnout, co je jeho cílem, jakým způsobem cítí potřebu plnit život a najít smysl. Možná, že smysl existence nemusí být jediný, nemusí být vždy dokonalý, ale může to být něco, co nás naplňuje a baví. Existence může být také o vzájemných vztazích a o tom, jak tvoříme svět kolem sebe. Možná, že skutečný smysl existence leží v tom, že pomáháme druhým a tvoříme a zdokonalujeme svět kolem sebe.