Období reforem a svobodného myšlení ve 20. století

Období reforem a svobodného myšlení ve 20. století
V 20. století zažilo lidské společenství období několika velkých reforem a revolucí, které zásadně změnily chod světa a zformovaly rozmanitou politickou, ekonomickou a kulturní krajinu, kterou známe dnes. Kromě politických a sociálních změn však došlo též k hlubokému posunu ve svobodném myšlení a vědeckém bádání, které rovněž ovlivnilo celou dobu. Následující článek se bude věnovat právě této stránce minulého století, jejím nejvýznamnějším událostem a postavám a jejímu dopadu na dnešní svět.

1. Začátek 20. století a filozofické směry

Na přelomu 19. a 20. století vládla v Evropě velká euforie z pokroku, který byl dosažen v oblasti vědy a techniky. To vedlo k rozvoji různých filozofických směrů, které se snažily odpovědět na nové otázky vztahující se k člověku a jeho pozici ve společnosti. Mezi nejznámější patřili například existencialismus, který se snažil vyjádřit svobodnou vůli jednotlivce, a filozofie racionalismu, která klade důraz na logiku a rozumu při hledání pravdy.

1.1 Existencialismus a jeho vliv

Existencialismus jako filozofický směr vznikl kolem roku 1900 a stavěl se proti tradičním filozofickým směrům, které se zabývaly formálními otázkami, jako např. metafyzika a epistemologie. Existencialisté se snažili pojmenovat a interpretovat základní lidské zkušenosti jako např. strach, samota, svoboda a úzkost. Hlavními představiteli existencialismu byli Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Albert Camus. Myšlenky těchto autorů ovlivnily celé 20. století a posloužily jako inspirace pro mnoho uměleckých děl a společenské změny. Existencialisté se snažili odpovědět na otázky, které si lidstvo kladlo už od starověku. Například na otázku, proč jsme na světě, co to znamená být člověkem, a jestli vůbec existuje nějaký smysl života. Existencialismus se tak stal dalším krokem v evoluci filozofického myšlení a ovlivnil velkou část intelektuální sféry té doby.

1.2 Racionalismus a jeho důležitost

Dalším významným filozofickým směrem, který se vyvinul na konci 19. a počátku 20. století, byl racionalismus. Hlavním cílem racionalismu bylo hledání pravdy a zaručení její správnosti prostřednictvím logického myšlení a dedukce. Racionalisté se domnívali, že je možné odvodit pravdu z a priori znalostí, což jsou takové poznatky, které nemusíme získat z empirického pozorování světa, ale jsou nám dány od přírody nebo Boha. Mezi nejvýznamnější racionalisty patří filozofové René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz a Baruch Spinoza. Tyto myšlenky pak později ovlivnily další významné postavy jako Berkeley, Hume, Kant a Hegel.

2. Politické reformy ve 20. století

V průběhu 20. století došlo ke značnému posunu ve struktuře světové politiky a mnoho událostí, které se odehrály v této oblasti, mělo výrazný dopad na celou dobu. Následující část bude věnována nejvýznamnějším událostem v oblasti politických reforem a změn ve 20. století.

2.1 První světová válka a její vliv na světovou politiku

První světová válka byla jednou z největších událostí v dějinách lidstva a měla zásadní vliv na světovou politiku v průběhu 20. století. Více než 70 milionů vojáků bylo nasazeno do bojů, které trvaly od roku 1914 do roku 1918 a během nichž zemřelo více než 9 milionů lidí. Vojenské konfrontace a následné mírové jednání znamenaly konec starého uspořádání evropské politiky a významný krok směrem k demokracii a modernizaci. Po válce byla sjednána Versailleská smlouva, která měla za cíl zabránit budoucím globálním konfliktům touto cestou zavedena nová forma uspořádání politiky a navíc se označovala jako jedna ze základních smluv, ve které byly ujednány podmínky míru po válce.

2.2 Komunismus, socialismus a revoluce

Po první světové válce rozkvétala v Evropě revoluční atmosféra, což vedlo k několika revolucím a sporům, které ovlivnily celou dobu. Nejsilnější v této době se staly komunistické strany v Rusku, Německu a dalších zemích, které se snažily prosadit ekonomickou rovnost ve společnosti a odstranit moc bohatých vrstev. Tyto snahy vedly k ustanovení vlád většinou s názvem lidové republiky, které se snažily prosazovat nový způsob společenského uspořádání a vymýtit moc bohatých. Komunismus se stal v této době jedním z nejvlivnějších a nejkontroverznějších hnutí v celém světě.V době zavedení komunistických režimů došlo k velkým společenským změnám, které navíc vedly k rozdělení světa na dvě protiklady. Východní blok a Západoevropský blok se řítily proti sobě a vznikly tak celosvětové politické napětí, které vyústilo ve vynucený mír a rozvoj mnoha nových mezinárodních organizací.

3. Svobodné myšlení ve 20. století

Svobodné myšlení je další významnou oblastí, která se v průběhu 20. století změnila a ovlivnila tak celou dobu. Následující část bude věnována nejvýznamnějším postavám vrcholu svobodného myšlení a jejich myšlenkám.

3.1 Významné osobnosti svobodného myšlení ve 20. století

Mezi nejvýznamnější osobnosti, které se v průběhu 20. století podílely na svobodném myšlení, patří například Franz Kafka, George Orwell a Albert Einstein. Každý z těchto autorů měl svůj specifický přístup k svobodnému myšlení a výrazně ovlivnil celou dobu. Kafka byl proslulý díky svým temným a kritickým dílům o společnosti. Jeho knihy jsou neobyčejně syntetické a podmanivé, dokonce dnes stále vlivné a inspirovaly mnoho dalších autorů. George Orwell je autorem nejznámějšího antitotalitního románu 20. století „1984“. Toto dílo se ukázalo jako velmi vlivné a mladší generace autory se stalo rovněž literární inspirací. Albert Einstein se věnoval celosvětovému bádání v oblasti fyziky, které vneslo do svobodného myšlení novou perspektivu a spoustu inovativních myšlenek.

3.2 Vědecké objevy a inovace v průběhu 20. století

Kromě významných osobností se na svobodné myšlení v průběhu 20. století podílely i vědecké objevy a inovace, které měly úzký vztah k modernizaci lidské společnosti a svobodnému myšlení. Právě věda a technologie se staly hlavním symbolem pokroku a modernizace období. V této době došlo k velkému pokroku v oblasti lékařství, který umožnil léčení různých nemocí a eliminaci mnoha chorob. Kromě toho se vyvinuly nové technologie, které zlepšily kvalitu a bezpečnost lidského života jako např, mobilní telefony, satelity, internet, navigační systémy a další. Tyto vynálezy výrazně změnily naši schopnost porozumět světu a ovlivnily celou dobu.

4. Závěr

Průběh 20. století byl charakteristický mnoha vlivnými událostmi a změnami, které ovlivnily celou lidskou společnost a vytvořily výraznou politickou, ekonomickou a kulturní krajinu, kterou známe dnes. Tato doba také přinesla velký posun ve svobodném myšlení, filozofii a vědeckém bádání. Díky mnoha významným osobnostem a objevům dokázala svobodné myšlení ovlivnit celou dobu a nastartovat další významné intelektuální a technologické revoluce. Dnešní svět je tak díky těmto pohnutím a změnám, co se odehrály v průběhu 20. století, neustále rostoucím a vyvíjejícím se směrem.