Vznik a rozpad Římské říše v průběhu staletí

Vznik a rozpad Římské říše v průběhu staletí

Vznik a rozpad Římské říše v průběhu staletí

Římská říše byla jedním z největších a nejvlivnějších impérií v dějinách lidstva. Její vznik se datuje do 8. století př. n. l. a trvala až do 5. století n. l. Během této doby získala Řím kontrolu nad celým Středomořím a rozšířila se i do Evropy a Blízkého východu. Nicméně, přestože Římská říše byla neobyčejně mocná, nakonec se rozpadla na dvě části a toto rozdělení se odehrálo během několika století.

Vznik Římské říše

V počátcích byl Řím jen malým městem na řece Tiber. Nicméně, postupně se rozrostl a stal se jedním z největších měst v Itálii. K prvnímu významnému rozšíření Říma došlo během období římské republiky, které začalo v roce 509 př. n. l. a trvalo až do roku 27 př. n. l.

Během této doby se Řím stával prominentním hráčem na politické a vojenské scéně v Itálii a postupně si podmanil řadu dalších měst a oblastí. V roce 264 př. n. l. se Řím dostal do války s Kartágem, což byla obchodní říše se sídlem na dnešním území Tuniska. Válka s Kartágem, tedy tzv. Punské války, vyústila ve vítězství Říma a posílila jeho moc v celé středomořské oblasti.

V roce 27 př. n. l. se Řím stal impériem, což znamenalo, že se změnilo politické uspořádání říše. Impérium byla monarchie, v níž měl panovník, tedy císař, absolutní moc. Prvním císařem byl Octavianus Augustus, který vládl v letech 27 př. n. l. až 14 n. l. Pod jeho vládou se Řím rozšířil a získal kontrolu nad celou Itálií, částmi Evropy, Severní Afrikou a západní Asii.

Rozpad Římské říše

Přestože byla Římská říše neobyčejně mocná a vládla takřka celému světu, již v 3. století začaly být vidět problémy v jejím vnějším i vnitřním uspořádání. Rozpad impéria začal za vlády Diokleciána, který se snažil zlepšit situaci tím, že rozdělil Římskou říši na dvě části: západní římskou říši a východní byzantskou říši. Toto rozdělení se odehrálo v roce 284 n. l.

Západní římská říše zahrnovala Itálii, severní Afriku a části Evropy, zatímco východní byzantská říše ovládala většinu východního Středomoří. Nicméně, i přesto dál pokračoval rozpad Římské říše a to především kvůli vnějším útokům nejrůznějších kmenů a etnik.

V 5. století n. l. byla západní římská říše zcela zničena útoky barbarů a germánských kmenů. Byzantská říše, později zvaná také Východořímská říše, fungovala stále dál, i když se musela potýkat s řadou vnějších vlivů a útoků, jako například arabských kmenů a turkotatarských nájezdníků.

Příčiny rozpadu Římské říše

Existuje řada různých faktorů, které vedly k rozpadu Římské říše. Mezi nejpodstatnější patří politická nestabilita, ekonomický chaos a společenské změny. V průběhu posledních několik století byla říše vystavena mnoha krizím a útokům, ale vždy se dokázala zotavit.

Římská říše také trpěla zhoršujícími se podmínkami v zemi, včetně poškození půdy a eroze. Tento problém vyústil v to, že mnoho farmářů a obyvatel se muselo stěhovat do měst, což vedlo k přelidnění a většímu sociálnímu napětí.

Kromě toho se v říši objevila i řada sociálních a ekonomických nespravedlností, což vedlo k vzniku revolucí a vzpour v řadách obyvatelstva. Současně také docházelo k poklesu úrovně vzdělání a kulturního i společenského poklesu.

Závěr

Římská říše byla velkolepé impérium, které dokázalo ovládnout velkou část světa a získat takřka neomezenou moc a sílu. Nicméně, přestože Řím dokázal odolat mnoha krizím, nakonec se ukázalo, že říše byla příliš velká, aby byla udržitelná. Rozpad Římské říše trval několik století a ukázal se jako jeden z nejvýznamnějších momentů v celých dějinách světa.