Distanní vloka

Rozprka je pevná ást, která spojuje dva dalí a udruje je v pevném odstupu.

Tento typ dílu me mít velmi odliné tvary a velikosti v závislosti na jeho pouití. Distanní vloky se pouívají v mnoha oblastech: stavebnictví , tesaství , mechanika , elektronika atd.

Nábytek

Distanní kus nábytku je kíení píník, které spojují jeho nohy, aby je udrovaly v pevném rozestupu. Me být:

  • v H,
  • v X,
  • v tabletu.

Mechanické

Distanní prvek je také trubkovitý díl urený k udrení konstantní mezery mezi 2 kulikovými loisky nebo k udrování roubované ásti od podpry.

Elektronický

Distanní vloky se asto pouívají k zajitní desek ploných spoj. Tyto distanní vloky jsou obvykle trubkovité kusy z plastu nebo kovu.

Pouití distanních vloek dobe známých kadému, kdo nkdy rozebral vnitní souásti poítae, je ten, který je vyroben k pipevnní základní desky k asi skín, která ji obsahuje. Základní deska se poté umístí na asi 610 distanních podloek a poté se k nim piroubuje. Distanní vloky se zde pouívají k izolaci základní desky od asi, aby se zabránilo jakémukoli zkratu.

Na obou stranách uritých externích konektor (zejména konektor D-sub ) jsou také estihranné distanní vloky o velmi malé délce (piblin 4 mm) , které umoují blokovat externí konektor, který je do nich vloen.

Radiokomunikace

Retransmise rádiových signál v tunelech se obvykle provádí pomocí vyzaovacího kabelu instalovaného v trezoru tunelu.

Tento vyzaovací kabel musí být odsazen od klenby asi o deset centimetr - z dvodu dobrého íení rádiových vln - mezi klenbou tunelu a kabelovým svazkem se pouívají plastové a / nebo kovové rozprky. Kovový distanní prvek se samozejm nedoporuuje, protoe psobí jako prvek interferující s rádiovými vlnami. Je vak obvyklé instalovat kovovou rozprku na deset plastových rozpr na délku vyzaovacího kabelu.

Existuje nkolik tvar distanních prvk, ale nejbnjí jsou válcové a kónické s kulatým nebo obdélníkovým základem.

Podívejte se také

Související lánky

Opiniones de nuestros usuarios

Silvie Brožová

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Distanní vloka mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Distanní vloka, ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Distanní vloka zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.

Albert Jaroš

Myslel jsem, že už o Distanní vloka vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Andrea Macek

Tento záznam na Distanní vloka mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.